Home » กิจกรรม » การฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์

การฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์

เพื่อฝึกอาชีพส่งเสริมกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงลประมาณ 2555 ให้ทุนการอบรมการทำผ้าบาติก

หนึ่งในสองหลักสูตรที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการ ส่วนการทำดอกไม้ประดิษฐ์ – การจัดดอกไม้

จะนำภาพมาเสนอในโอกาสต่อไป