Home » Uncategorized » การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( ประถมศึกษาชุมพรเขต2 )

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( ประถมศึกษาชุมพรเขต2 )

       ขอแสดงความชื่มชมกับนักเรียนโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ทุกคน ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยผู้ชนะการแข่งขันในระดับเครือข่าย จำนวน 23 คนจะได้ไปเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ชพ.2 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555 ทั้งนี้นักเรียนของโรงเรียนส่วนหนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่ ในประเภทภาษาต่างประเทศ ได้แต่ ด.ช. จัสติน ยุมาดีน ชั้น ป.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Impromptu Speech ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ด.ช. ศุภกิตติ์ ศยามล ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Spelling Bee ในระดับชั้น ป.4-ป.6 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดภูเก็ต ในช่วงเดือนธันวาคม

** ต้องขอขอบคุณครอบครัว คุณครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆคนมา ณ. โอกาสนี้