Home » ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี ถือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาิติ ปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2555 มีหลายกิจกรรมเช่น การตอบปัญหาภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ การท่องอาขยาน – คำคล้องจอง การวาดภาพระบายสี การอธิบายภาพ และการแสดงละครตอน กำเนิดสุนทรภู่ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ คุณวรรณวิมล กัลวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สพป.ชพ2 ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูด้วย