Home » กิจกรรม » กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 นางจุฑารัตน์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนประจำปี 2555