Home » กิจกรรม » กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

นายอภิรัชฏ์ สันฐิติศานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555
เพราะเราให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดประเพณีอันดีงามมาโดยตลอด รวมถึงการสนับสนุนให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ให้เป็นคนดีของสังคม โรงเรียนบุญสิทธิ์อณุสรณ์จึงจัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี รวมถึงนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ซึ่งในปีนี้ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ได้นำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ รวม 5 วัด ได้แก่
วัดโพธิเกษตร
วัดรพระบรมธาตุสวี
วัดหาดทรายรี
วัดนาสัก
วัดเขาท่ากระดาน
โดยนักเรียนเป็นผู้ถวายด้วยตนเอง ทำให้อิ่มเอมใจกันไปถ้วนหน้า