Home » คณะกรรมการสภานักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียน

ด้วยโรงเรียนบุญสิทธิ์อณุสรณ์มีแนวทางอย่างชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการบริหารจัดการโรงเรียน จึงขอแต่งตั้งประธานนักเรียนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง พร้อมคณะนักเรียนเป็นคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 ดังต่อไปนี้

1. นายเกรียงศักดิ์   สุขแก้ว ตำแหน่ง ประธาน

2. เด็กหญิงธนพร   ดุลย์เภรี  ตำแหน่ง รองประธาน

3. นางสาวนันทนา   สุรเพชร  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4. นางสาวอนันธณัฏฐ์   สารวัลภ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง

5. เด็กชายภานุมาศ   พรหมหาญ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

6. เด็กหญิงอมลณัฐ   แต้ภักดี  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

7. เด็กชายเกรียงไกร เมฆศิลปสถิตย์  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8. เด็กชายพรเทพ   ติดบุญช่วย  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

9. เด็กชายปกาศิต พุ่มภักดี  ตำแหน่ง  เหรัญญิก

10. เด็กชายศุภกิตติ์   ศยามล  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเหรัญญิก

11. เด็กหญิงญัฐวดี   วีระวงศ์  ตำแหน่ง  ปฏิคม

12. เด็กหญิงสุภัทรา   อุ่นแก้ว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยปฏิคม

13. เด็กชายเติมพงศ์   สมพงศ์  ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์

14. เด็กชายกิตติกร   ล่องหลง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

15. นางสาวรักษิณา   เอกปัชชา  ตำแหน่ง  กรรมการและเลขานุการ

16. นางสาวจุฑามณี   ชังช่างเรือ  ตำแหน่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. นางสาวกนกวรรณ   เพิ่มชอบ  ตำแหน่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ