Home » ประชาสัมพันธ์ » ครูดี:เด็กดี

ครูดี:เด็กดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูดีและ

เด็กดีประจำปีการศึกษา 2554

ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

เกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา

- ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
นางจุฑารัตน์ บุญสิทธิ์
- ประเภทครูผู้สอน
นางสาวจิราธิพัฒน์ อ่อนสง
นางสาวศรุตา ชูขาว

 

เกียรติบัตรบันทึกความดี 84 วัน จากคุรุสภา

  1. นางจุฑารัตน์ บุญสิทธิ์
  2. นางสาวจิราธิพัฒน์ อ่อนสง
  3. นางวิรัช พราหมณ์ไทย
  4. นางสาวกัลย์ฐษา สุขอาจ

เกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นจากสมาคมผู้ประกอบอาชีพครู อำเภอสวี

  1. นางสาวนิศารัตน์ ทองแก้ว
  2. นางนภัสวรรณ์ ฤทธิเดช

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ของ สกสค.

นายอภิรัชฏ์ สัณฐิติศานต์

เกียรติบัตร “เด็กไทยใฝ่คุณธรรม” จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

เด็กหญิงณัฐวดี วีระวงศ์

เกียรติบัตร “เด็กดีศรีสถาบัน” จากเทศบาลตำบลนาโพธิ์

เด็กหญิงธนพร ดุลย์เภรี

ขอให้ทุกคนรักษาความดีงานนี้ไว้ตลอดไปนะคะ