Home » Uncategorized » ทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

ทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

ผอ. พานักเรียนไปทัศนศึกษามาเลเซีย

 

เพราะต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจุดประกายการเตรียมพร้อม

สู่ประชาคมอาเชียน นางจุฑารัตน์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ จึงได้พานักเรียนและครู

ไปทัศนศึกษาที่ ปีนัง มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2555