Home » ระเบียบการของโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์

ระเบียบการของโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์

ระเบียบการของโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์
1. การรับสมัครนักเรียน
(1) รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง
(2) อายุอย่างต่ำ ตั้งแต่ 3 ปี
(3) พื้นฐานความรู้
- ระดับก่อนประถมศึกษา
พื้นความรู้เดิม ไม่มี
- ระดับประถมศึกษา
รับผู้จบชั้นอนุบาล 3 หรือ นักเรียนอายุ 7 ขวบ
- ระดับอาชีวศึกษา
รับผู้จบ ม.3 / ม.ศ. 3 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนในระดับ ปวช.
รับผู้จบ ปวช. / ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าเรียนในระดับ ปวส.

2. หลักฐานการรับสมัคร
(1)ใบสมัคร
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) สำเนาสูติบัตร
(4) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(5) หลักฐานความรู้เดิม ( ถ้ามี )
3. การจำหน่ายนักเรียน
(1) จบหลักสูตร
(2) ลาออก
(3) ตาย
(4) ประพฤติตนเสียหายต่อชื่อเสียงของโรงเรียน
4. หลักสูตร
(1) โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2546
(2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
(3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ ( กรมอาชีวศึกษา )
(4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ ( กรมอาชีวศึกษา )

5. ชั้นเรียน
(1) อนุบาล 1 – อนุบาล 3
(2) ประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. 1 – 3 )
(4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1 – 2 )
6. เวลาเรียน
(1) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น.
(2) พักกลางวันระหว่างเวลา 11.00 – 12.00น.
(3) ทำการสอนหนังสือ สัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
(4) ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 11 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 1 เมษายน
7. วันหยุด หยุดเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
8. การวัดและประเมินผล
วัดและประเมินผลตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้น ๆ
9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียนในระบบที่ขอรับการอุดหนุนและตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและประกาศให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบ
10. การแต่งกายของนักเรียน กำหนดดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา( อนุบาล )
1) นักเรียนชาย
1.1 เสื้อแขนสั้นสีขาว คอปกฮาวาย ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด ชายเสื้อติดกระดุม
2 เม็ด ปล่อยไว้ในเสื้อ
1.2 เสื้อกั๊กสำหรับสวมทับเสื้อนักเรียนเป็นลายสก๊อตสีแดง – ขาว คอแหลมผ่าอกตลอด ติดกระดุม 3 เม็ด ที่อกเสื้อด้านซ้ายปักเครื่องหมายตราโรงเรียน
1.3 กางเกงขาสั้นลายสก๊อตสีแดง – ขาว ที่เอวใส่ยางยืด ที่ขอบเอวมีรังดุม เพื่อใช้ติดกระดุมจากเสื้อด้านหน้า
1.4 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ติดกระดุม ถุงเท้าสีขาว
2) นักเรียนหญิง
2.1 เสื้อแขนสั้นสีขาว คอบัว ปกกะลาสี ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด ผูกโบว์ด้วยผ้าลายสก๊อตสีแดง – ขาว ใต้คอเสื้อ
2.2 กระโปรงเอี๊ยมสวมทับเสื้อนักเรียน ลายสก๊อตสีแดง – ขาว กระโปรงต่อใต้อกจีบรอบ ที่อกเสื้อด้านซ้ายมีเครื่องหมายตราโรงเรียน
2.3 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ติดกระดุม ถุงเท้าสีขาว
ระดับประถมศึกษา
1) นักเรียนชาย
1.1 เสื้อแขนสั้นสีขาว ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด มีกระเป๋าติดแถวราวนมด้านซ้าย 1 ใบ ผูกเน็คไทร์ลายสก๊อตสีน้ำเงิน – ขาว ใต้คอเสื้อ
1.2 เสื้อกั๊กสำหรับสวมทับเสื้อนักเรียนเป็นลายสก๊อตสีน้ำเงิน – ขาว คอแหลมผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด ที่อกเสื้อด้านซ้ายปักเครื่องหมายตราโรงเรียน
1.3 กางเกงขาสั้นสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย แบบสุภาพ เวลาสวมกางเกงให้ทับชายเสื้อขึ้นมาสูงเคียงเอว
1.4 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็ดขัดเป็นโลหะเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน ชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
1.5 รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ชนิดผูกเชือกหรือไนล่อนหุ้มปลายเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว แบบสุภาพ
2) นักเรียนหญิง
2.1 เสื้อแขนสั้นสีขาว คอบัว ปกกะลาสี เอวจั๊ม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 4 เม็ด มีกระเป๋าติดแถวราวนมด้านซ้าย 1 ใบ ผูกเน็คไทร์ลายสก๊อตสีน้ำเงิน – ขาว ใต้คอเสื้อ
2.2 กระโปรงลายสก๊อตสีน้ำเงิน – ขาว จีบรอบ ตัวยาวประมาณกลางเข่า
2.3 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หุ้มปลายเท้าหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว แบบสุภาพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1) นักเรียนชาย
1.1 เสื้อแขนสั้นสีเทา ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 6 เม็ด เอวจั๊ม ติดกระดุมขอบเอวด้านละ 2 เม็ด มีกระเป๋าติดแถวราวนมด้านซ้าย 1 ใบ บนกระเป๋าติดเครื่องหมายตราโรงเรียน กระเป๋าข้าง 2 ใบ ด้านหลังจีบพับด้วยผ้าสีฟ้า ขนาด 2 เซนติเมตร ทั้งซ้าย – ขวา
1.2 กางเกงขายาวสีเทาเขียว ไม่มีลวดลาย แบบสุภาพ
1.3 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็ดขัดเป็นโลหะเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบนมีตราเครื่องหมายโรงเรียนสีน้ำเงิน เข็มขัดเป็นชนิดหัวสอด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
1.4 รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ชนิดผูกเชือกหรือไนล่อนหุ้มปลายเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว แบบสุภาพ
2) นักเรียนหญิง
2.1 เสื้อแขนยาวสีขาว คอบัว ปกบัว เอวจั๊ม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าติดแถวราวนมด้านซ้าย 1 ใบ ติดเครื่องหมายตราโรงเรียนสีน้ำเงิน ผูกโบว์ลายสก๊อตสีน้ำเงิน – ขาว ใต้คอเสื้อ
2.2 กระโปรงลายสก๊อตสีน้ำเงิน – ขาว จีบทวิสหน้า – หลัง ตัวยาวประมาณกลางเข่า
2.3 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หุ้มปลายเท้าหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว แบบสุภาพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1) นักเรียนชาย
1.1 เสื้อแขนสั้นสีฟ้า ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 6 เม็ด เอวจั๊ม ติดกระดุมขอบเอวด้านละ 2 เม็ด มีกระเป๋าติดแถวราวนมด้านซ้าย 1 ใบ บนกระเป๋าติดเครื่องหมายตราโรงเรียน กระเป๋าข้าง 2 ใบ ด้านหลังจีบพับด้วยผ้าสีเทา ขนาด 2 เซนติเมตร ทั้งซ้าย – ขวา
1.2 กางเกงขายาวสีเทาเขียว ไม่มีลวดลาย แบบสุภาพ
1.3 เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็ดขัดเป็นโลหะเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบนมีตราเครื่องหมายโรงเรียนสีแดง เข็มขัดเป็นชนิดหัวสอด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
1.4 รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ชนิดผูกเชือกหรือไนล่อนหุ้มปลายเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว แบบสุภาพ
2) นักเรียนหญิง
2.1 เสื้อแขนสั้นสีชมพู คอปกเชิ้ต เอวจั๊ม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม 6 เม็ด
มีกระเป๋าติดแถวราวนมด้านซ้าย 1 ใบ ปักเครื่องหมายตราโรงเรียน
2.2 กระโปรงสีเทาเขียว ไม่มีลวดลายทรงเอ ตัวยาวประมาณกลางเข่า
2.3 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หุ้มปลายเท้าหัวมน ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว แบบสุภาพ