Home » ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์
ที่ตั้ง 270/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ 077 – 532199 , 077 – 532200
———————————————————————————————————

หลักสูตร/สาขาที่เปิดสอน
        - เตรียมอนุบาลอายุต่ำกว่า 3 ปี – อนุบาล 1 – 3
        - ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
        - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักฐานการรับสมัคร
        - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
        - สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
        - หลักฐานความรู้เดิม
        - สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก, พ่อ, แม่ จำนวน 1 ชุด
        - สำเนาบัตรประชาชน พ่อ, แม่ จำนวน 1 ชุด
ภาคเรียน
        - ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
        - ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
อัตราค่าธรรมเนียมรายภาคเรียน
เตรียมอนุบาล (อายุไม่ถึง 3 ปี )
        - ค่าเทอม 5,428 บาท
        - ค่าอาหาร 3,000 บาท
        - รวมค่าใช้จ่าย 8,428 บาท
อนุบาล 1 – 3(อายุ 3 ปีขึ้นไป)
        - ค่าเทอม 1,937 บาท
        - ค่าอาหาร 3,000 บาท
        - รวมค่าใช้จ่าย 4,937 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
        - ค่าเทอม 1,702 บาท
        - ค่าอาหาร 3,000 บาท
        - รวมค่าใช้จ่าย 4,702 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
        - ค่าธรรมเนียม 2,071 บาท
        - ค่าตรวจสารเสพติด 200 บาท
        - ค่าประกันของเสียหาย 200 บาท
        - ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
        - รวมค่าใช้จ่าย 2,571 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
        - ค่าธรรมเนียมการศึกษา 7,000 บาท

** กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / สระว่ายน้ำ / รถรับส่ง**