Home » ประชาสัมพันธ์ » ร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนศรียาภัย

ร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนศรียาภัย

คณะครูโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555 ในโอกาสที่ องค์การพิพิธภัณท์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช. ) ได้จัดคาราวานวิทยาศาสตร์มายังภาคใต้ เพื่อกระจายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสให้เด็กในส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น เด็กๆได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน