Home » ประชาสัมพันธ์ » วันการศึกษาเอกชน

วันการศึกษาเอกชน

คณะครูโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ และ โรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ ในจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันการศึกษาเอกชน
ที่โรงเรียนิรมลชุมพร โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ( นายบำรุง ฤทธิรัตน์ )เป็นประธาน
มี นางจุฑารัตน์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนชุมพร
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 คุณสมศรี เทพประชา
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขต 1 คุณ พนม วัชรานนท์
ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขต 2 คุณ วรรณวิมล กัลวิชา ร่วมด้วย โดยมีซิสเตอร์ สุดาพร สวนจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิรมลชุมพรให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ขอแสดงความยินดีกับครูดีศรีเอกชนชุมพร ทุกๆคน ด้วยความจริงใจ โดยเฉพาะท่านรอง อภิรัชฏ์ สัณฐิติศานต์ และ ครูวิรัช พราหมณ์ไทยจากโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์