Home » Uncategorized » วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณะครูพร้อมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ร่วมถวายพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ พระปิยมหาราชพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555 ณ. ศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการอำเภอสวี จังหวัดชุมพร