Home » กิจกรรม » วันเด็กบุญสิทธิ์

วันเด็กบุญสิทธิ์

วันเด็ก….เพื่อลูกบุญสิทธิ์ทุกคน

ทางโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ให้ความสำคัญกับเด็ก โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนักเรียน

เสนอความเห็นจากความต้องการของนักเรียนในโรงเรียน จึงได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในช่วงบ่ายของวันศุกร์

เช่น การรับประทานอาหาร การแสดงบนเวที การเล่นเกมต่างๆ อย่างสนุกสนาน ส่วนในวันเสาร์ที่

ส่วนในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ได้พานักเรียนจำนวนหนึ่ง

ไปร่วมจัดกิจกรรมกับเทศบาล ตำบลนาโพธิ์ด้วย