Home » กิจกรรม » หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

16 – 22 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยการหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนรวม 5 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556