Home » อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา

หลักสูตรอาชีวศึกษา
ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาโดยำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ