Home » เกียรติยศ/รางวัล

เกียรติยศ/รางวัล


เกียรติยศ/รางวัล

แม้เราจะเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ และเปิดใหม่ แต่เราก็ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  ครู  และบุคลากร          มีโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

  • เราส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าประกวดและแข่งขันเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนทุกโอกาสที่มี
  • เรายกย่องส่งเสริมและสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาเพื่อความภาคภูมิใจในอาชีพครูทุกโอกาส   ที่มีเช่นเดียวกัน

 

รางวัลของนักเรียน

รางวัลที่ได้รับตามโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

-           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก  ประจำปี  2549  ช่วงชั้นที่  1  จากสภาวัฒนธรรมอำเภอสวี
-          รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะศิลปะเกษตร “การจัดสวน ตู้กระจก” (ช่วงชั้นที่  1)  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี  2551  ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร
-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ช่วงชั้นที่  2  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปี  2551  ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร
-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  2  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี  2551  ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร
-          รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเปตองชาย อายุ 12 ปีประเภททีมเยาวชน  องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  พ.ศ. 2552
-          รางวัลรองชนะเลิสอันดับ  2  ประเภทกีฬาเปตองนักเรียนอายุ  12  ปี  จาการแข่งขันกีฬาจังหวัดชุมพร  ประจำปี  2552
-          รางวัลชมเชย  ประกวดเรียงความเรื่องแม่ของฉัน  ช่วงชั้นที่  2  ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์         พ.ศ. 2552
-          รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรียงความเรื่องแม่  ช่วงชั้นที่  1  ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์        พ.ศ.  2552
-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทวิ่ง  8 X 50  เมตร  นักเรียนอนุบาลจากการแข่งขันกีฬาจังหวัดชุมพร  ประจำปี  2552
-          รางวัลชนะเลิศ  ประเภทวิ่ง  30  เมตร  นักเรียนอนุบาล  จากการแข่งขันกีฬาจังหวัดชุมพร  ประจำปี  2552
-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทกระโดดไกลนักเรียนอนุบาล   จากการแข่งขันกีฬาจังหวัดชุมพร  ประจำปี  2552
-          รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2552
-          รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน  Spelling  Bee  ช่วงชั้นที่  1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต  2  ปีการศึกษา  2552
-          รางวัลเหรียญทองการวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่  1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร     เขต  2  ปีการศึกษา  2552
-          รางวัลเหรียญเงินการวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่  1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร     เขต  2  ปีการศึกษา  2552
-          รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  ช่วงชั้นที่  1  ของเครือข่ายโรงเรียนเอกชน      สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพรเขต  2  ปีการศึกษา   2552
-          รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทยช่วงชั้นที่ 2  ของเครือข่ายโรงเรียนเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพรเขต  2  ปีการศึกษา   2552
-           รางวัลเหรียญทองการคัดลายมือช่วงชั้นที่  2  เครือข่ายโรงเรียนเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพรเขต  2  ปีการศึกษา   2552
-          รางวัลเหรียญทองแดงการคัดลายมือช่วงชั้นที่  2  จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  ปีการศึกษา   2552
-          รางวัลชมเชยการคัดลายมือช่วงชั้นที่  2  จากเทศบาลตำบลนาโพธิ์ปีการศึกษา  2552
-          รางวัลเหรียญทองแดงการคัดลายมือช่วงชั้นที่  1  จากเครือข่ายโรงเรียนเอกชน                  ปีการศึกษา  2552
-          รางวัลเหรียญเงินจากการวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่  2 จากเครือข่ายโรงเรียนเอกชน                  ปีการศึกษา  2552
-          รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  2  ประจำปีการศึกษา  2552  ของเครือข่ายโรงเรียนเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
-          รางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือ  วันพ่อของเทศบาลตำบลนาโพธิ์  ปี  2553
-          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนาโพธิ์สัมพันธ์  ปีการศึกษา  2553  ประเภทฟุตบอลอนุบาล
-          รางวัลเกียรติยศและรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเทวันโด  ยุวชนหญิง  อายุ  9-12  ปี           ชมรมเทวันโดจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลเมืองหลังสวน  ปี  2553
-          สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  ปี  2553
-          รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Spelling Bee ช่วงชั้นที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 60 ที่จังหวัด ตรัง ประจำปี 2554
-          เด็กชายศุภกิตต์  ศยามลได้รับเกียรติบัตรเยาวชนคนเก่ง  ประจำปี  2554  จากเทศบาลตำบลนาโพธิ์
-          เด็กหญิงณัฐวดี  วีระวงศ์ ได้รับเกียรติบัตร  เด็กไทยใฝ่คุณธรรม  ประจำปี  2555  จากสำนักงานวัฒนธรรม  จังหวัดชุมพร
-          เด็กหญิงธนพร    ดุลย์เภรี ได้รับเกียรติบัตร  เด็กดีศรีสถาบัน  ประจำปี  2555  จากเทศบาลตำบลนาโพธิ์
-          ด.ช.ศุภกิตติ์ ศยามล ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขัน Spelling Bee ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555
-          ด.ช.จัสติน ยุมาดีน ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน Impromptu Speech ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555
-          ด.ช.กฤษกร บุญเกียรติ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิชาการนานาชาติระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
-          ด.ช.จัสติน ยุมาดีน ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสถาบัน จากเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2556
-          ด.ญ.ประกายฟ้า ปะดู่กา ด.ช. ณัฐพงศ์ ลิ้มทอง และด.ช.กฤษกร บุญเกียรติ ได้รับเกียติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ปี 2556
-          ด.ช.ศุภกิตติ์ ศยามล ด.ช. กิตติกร ล่องหลง ด.ช. ณัฐพงศ์ ลิ้มทอง ด.ช.เขมทัต ทินแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองระดับชั้น ป.4 – ป.6 กีฬาเครือข่ายพระธาตุสวี ปี 2556
-          ด.ญ.เปมิกา รอดโต ด.ญ. ธนพร ลิ้มทอง ด.ญ. ศศิกานต์ กิจวิทยี ด.ญ. ณิชนันท์ พาไทสงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันเปตองระดับชั้น ป.1 – ป.3 กีฬาเครือข่ายพระธาตุสวี ปี 2556
-          ด.ช.ศุภกิตติ์ ศยามล ชั้นป.6 และด.ช.จัสติน ยุมาดีน ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ที่ จ. พัทลุง ในกิจกรรม Spelling Bee และ Impromptu Speech

 

รางวัลของสถานศึกษา

รางวัลที่ได้รับตามโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

-           สถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสุดยอดมรดกวัฒนธรรม จังหวัดชุมพรครั้งที่ 3 ประจำปี 2550

-           สถานศึกษาผ่านกระประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

-          สถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการประกันคุณภาพในระดับปฐมวัยดีมากและระดับประถมศึกษาดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2557

 

 

เกียรติบัตรของครู

ส่วนหนึ่งของเกียรติบัตรของผู้บริหารและครุปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ  นางจุฑารัตน์  บุญสิทธิ์

-          ได้รับเกียรติยกย่อง “ครูดีในดวงใจ” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

-          ได้รับการยกย่อง  ”เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม”  ภายใต้โครงการ เมืองไทย เมืองคนดี  ประจำปี  2551  จากจังหวัดชุมพร

-          ได้รับการยกย่อง  ”เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา” ประจำปี  2553  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

-          ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี  2554  จากคุรุสภา

รองผู้อำนวยการ   นายอภิรัชฎ์  สัณฐิติศานต์

-          ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง  “เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา”  ประจำปี  2554  จากสำนักงาน  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.)

ครูจิราธิพัฒน์  อ่อนสง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

-          ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีศรีเอกชนชุมพรประจำปีการศึกษา  2553

-          ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”  ประจำปี  2554  จากคุรุสภา

ครูศรุตา  ชูขาว  หัวหน้าฝ่ายธุรการ

-        ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  ปี  2551

-        ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีเอกชน  ประจำปี  2553

-        ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี  2554  จากคุรุสภา

ครูวิรัช  พราหมณ์ไทย   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

-         ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง”ครูผู้มีครูธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของคุรุสภา”  ประจำปี  2553

ครูนันทยา  เกิดเขาทะลุ   หัวหน้าระดับอนุบาล

-          ได้รับเกียรติบัตร  ครูผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  ประจำปี 2552

-          ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีเอกชน  ประจำปี  2551

ครูนิศารัตน์   ทองแก้ว

-          ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสวี  ประจำปี  2555

-          ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีเอกชน จังหวัดชุมพร เนื่องในวันการศึกษาเอกชนประจำปี 2554

ครูนภัสวรรณ ฤทธิเดช

-          ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสวี  ประจำปี  2555

ครูธีรศักดิ์ วีรณะ

-          ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีเอกชนชุมพร จากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555

ครูกัลย์ฐษา สุขอาจ

-          ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีเอกชนชุมพร จากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555

ครูธิติมากร อภิลักขิตพงศ์

-          ได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีเอกชนชุมพร จากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555