Home » เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

                1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบุญสิทธ์อนุสรณ์  ตั้งอยู่เลขที่ 270/2 หมู่ที่ 5 ถนนสายในลุ่ม

(สวีวัฒนา)  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์  86130  โทรศัพท์  077 -  532199-201

โทรสาร  077 – 532199  E-mail Address : boonsitanusorn_swi@hotmail.com

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชุมพร เขต 2

1.2 เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับ อนุบาล  ประถมศึกษา และอาชีวศึกษา

1.3 เขตพื้นที่บริการ  ไม่มีเขตพื้นที่บริการเฉพาะเช่นเดียวกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่พื้นที่บริการของโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลในอำเภอสวี เพราะมีบริการรถโรงเรียน

 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

                2.1 ชื่อผู้บริหาร  นางจุฑารัตน์  บุญสิทธ์

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (ศศ.ม.)  และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  30 มกราคม พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) 1 คน

ชื่อ นายอภิรัชฎ์ สัณฐิติศานต์

รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี และประกาศนียบัตรบัณฑิต

(บริหารการศึกษา)

2.3 ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

 

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนบุญสิทธ์อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุ-จุฑา เป็นผู้รับใบอนุญาต  มี         นางจุฑารัตน์  บุญสิทธ์ ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ใบอนุญาตเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2546 ความจุ 3 ห้องเรียน นักเรียน 120 คน ซึ่งปีการศึกษาแรกที่ขอเปิดทำการ สอนเฉพาะนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) เท่านั้น

ต่อมา ในปีการศึกษา 2547 ได้ขอขยายชั้นเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา      ปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6) โดยในปีแรกเปิดสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และขยายชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อๆ ไป ปีละชั้น ตามลำดับ ได้รับการอนุญาตให้เปิดสอนได้ตามใบอนุญาตเลขที่ 13/2547 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2547

ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ได้ขอขยายหลักสูตรในประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นให้มากขึ้น

ปัจจุบัน โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนทั้งระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา  มีความจุสูงสุดในประเภทสามัญศึกษา 14 ห้องเรียน รวมความจุ  360 คน ประเภทอาชีวศึกษาได้รับอนุญาตความจุสูงสุดทุกชั้นปี  คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน  9  ห้อง  รวมความจุ  405  คน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน  6  ห้อง  รวมความจุ  270  คน

โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง โรงเรียนมีสระว่ายน้ำ สนามกีฬา และค่ายลูกเสือ เพื่อบริการแก่นักเรียน และชุมชนรอบโรงเรียนและกำลังก่อสร้างอาคารเฉพาะของประเภทอาชีวศึกษา เพื่อความเป็นเอกเทศต่อไป  โรงเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 9 ไร่      1 งาน 93 ตารางวา

ปรัชญาของโรงเรียน

“พัฒนาการสมวัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี”

สีประจำโรงเรียน

“ชมพู – ฟ้า”

                ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นราชพฤกษ์”

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธรูปปางลีลา ขนาดความสูง 59 นิ้ว สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช- สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานนามว่า “พระพุทธรัตนปัญญาประชานาถ” ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงมีรัตนะ คือ พระปัญญาทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์  มุ่งมั่นที่จะผลิตนักเรียน  นักศึกษา  ให้เป็นคนที่มีพัฒนาการทุกด้านสมวัย  เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใน        ปี  2555

 

ปณิธานของผู้ประกอบการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  จารุ – จุฑา  เจ้าของโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นด้วยสำนึกรักบ้านเกิดและเจตนาที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

 

นโยบายของโรงเรียน

 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ทั้งในและนอกห้องเรียน  มีความสุขในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
 2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา
 3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมในตนเอง  อันได้แก่  ความมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความตรงต่อเวลา  ความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะ  ความสะอาด  ความประหยัด  การรู้จักกตัญญูกตเวทิตา  การรู้จักบำเพ็ญประโยชน์  การเสียสละ
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ  และทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างองอาจและมีความสุข
 5. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
 6. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  เป็นคนร่าเริงแจ่มใส  รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว  รู้จักโทษภัยของยาเสพติดและรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากอบายมุข
 7. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  รู้จักรักษา  สงวน  และพัฒนาสาธารณะสมบัติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ยึดมั่นและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู  อาจารย์  มีคุณภาพและมีการพัฒนาตนเอง  อยู่เสมอ
 9. พัฒนาโรงเรียนโดยการปรับปรุง อาคาร สถานที่  จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมและเพียงพอ  จัดห้องเรียนห้องประกอบและสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น  สะอาด  เหมาะสม กับบรรยากาศของสถานศึกษา
 10. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในโรงเรียนด้วยการเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ และทั่วถึง  มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  มีการให้บำเหน็จ/รางวัล  ตามโอกาส    อันสมควร

ภารกิจ

 1. มุ่งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน
 2. จัดบริหารและพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพ  เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 3. พัฒนา  และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษา  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
 4. จัดบรรยากาศส่งเสริมกิจกรรม  และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นหมู่คณะ  เพื่อเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาอยู่เสมอ
 7. จัดให้มีและพัฒนาอาคารสถานที่ที่มีความพร้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียน มีความสะดวก  สะอาด  และปลอดภัย

 

เป้าหมาย

 1. โรงเรียนจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์ และนโยบายของโรงเรียน
 2. โรงเรียนมีการบริหารอย่างเป็นระบบ  มีการควบคุมคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
 3. โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
 4. โรงเรียนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน
 5. ครู  อาจารย์   เข้าใจหลักสูตรและสามารถพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน
 6. ครู  อาจารย์   บุคลากรทุกฝ่าย  มีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 8. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
 9. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพของสังคม