เจตนารมณ์

          โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อปีการศึกษา  2546  โดยมีน้องชายคือ  คุณจารุพันธ์  บุญสิทธิ์   เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการทั้งหมด  ในช่วงต้นของการเตรียมการได้ใช้สถานที่ซึ่งเป็นบ้านเดิมของพ่อแม่และบรรพบุรุษ  เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  ในระยะแรก  ดิฉันยังรับราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ  แต่ด้วยเจตนาอันแน่วแน่  ที่จะจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาชุมชน  พัฒนาบ้านเกิด  ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด จึงได้ตัดสินใจลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุอีก  ประมาณ  5 – 6 ปี  ทั้ง ๆ ที่ยังอยู่ในช่วงเวลาของความก้าวหน้าพอสมควร

          ในปีแรกโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์เปิดสอนเฉพาะระดับปฐมวัยเท่านั้น  ปีต่อมาจึงได้ขอขยายระดับประถมศึกษาปีที่  1  และขยายชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ต่อไปตามลำดับ  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปีการศึกษา  2552  ดิฉันได้ขอเพิ่มหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้น  โดยได้ใช้สถานที่รวมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาไปพลางก่อน  จนกว่าจะก่อสร้างอาคารเฉพาะของนักเรียนอาชีวศึกษาแล้วเสร็จ  ซึ่งดิฉันหวังว่าอาคารใหม่เฉพาะระดับอาชีวศึกษานี้จะแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 อย่างแน่นอน ตรงจุดนี้นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะว่าผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง ขาดความเชื่อมั่นและเห็นว่าการให้นักเรียนอาชีวศึกษาเรียนรวมกับน้อง ๆ  เล็ก ๆ  นั้น  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  บางคนถึงกับขอลาออกเลยทีเดียว

          แม้จะประสบปัญหาหรือความยุ่งยากเพียงใดดิฉันและทีมงานผู้มุ่งมั่นก็ยังคงตั้งใจที่จะจัดการศึกษาเพื่ออบรม   บ่มเพาะ  ชี้แนะ และส่งเสริมสนับสนุนลูกศิษย์ทุกวัย ทุกระดับให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีความสุขในการดำรงชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไป อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้เลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆ ดิฉันก็ยังคงมีกำลังใจเต็มเปี่ยมในการทำหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน และหวังว่าดิฉันจะมีแนวร่วมที่เป็นคุณครูไม่ว่าจะเป็นคุณครูในโรงเรียนเอกชนผู้ที่มีภาระอันหนักอึ้ง  แต่มีค่าตอบแทนไม่มากนักหรือคุณครูในโรงเรียนรัฐบาลก็ตาม ที่จะร่วมกันเสียสละและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู  หากเรามีแนวคิดตรงกัน โปรดเข้ามาเยี่ยมเยียนและส่งผ่านความรักและความปรารถนาดีถึงกันบ้างนะคะ