Home » กิจกรรม » โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 ในโอกาสนี้ได้มีพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยพระครูเกษมพันธคุณการ เจ้าอาวาสวัดโพธิเกษตร เจ้าคณะอำเภอสวี – ทุ่งตะโก ฝ่ายธรรมยุติ เป็นประธาน มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับศาสนาและชีวิต การดูแลช่วยเหลือผู้อื่น โดยคุณวัลภา แก้วสวี จาก พมจ.ชุมพร ด้วย นักเรียนที่เข้าโครงการ ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรม