Home » ประชาสัมพันธ์ » โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้วยจังหวัดชุมพรได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน : หลักสูตรอบรมอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 100 ชั่วโมง ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนใน สพป.ชพ.1 และ สพป.ชพ.2 แยกจัดเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ของผู้บริหารและครู ในส่วนของ สพป.ชพ.2 มี คุณบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.2 เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อ.หลังสวน ซึ่งเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ คุณวรรณวิมล กัลวิชา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประสานงานอย่างเข้มแข็ง ดูแลผู้เข้ารับการอบรมร่วมกับ คุณจุฑารัตน์ บุญสิทธิ์ ผอ. โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ประธาน ปส.กช.โดยมี Mr. Claude Bandelier เป็นวิทยากร ทั้งนักเรียน ( คุณครู และ ผู้บริหาร ) และวิทยากร มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนและการทำกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ในช่วงกลางๆของการอบรมมีผู้ตรวจจาก สบย.11 มาตรวจติดตามการดำเนินโครงการด้วย ส่วนการอบรมของ สพป.ชพ.1 จัดที่โรงเรียนนิรมลชุมพร