Home » กิจกรรม » การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค

โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ส่งนักเรียนจำนวน 17 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 กิจกรรม รองชนะเลิศ 2 กิจกรรม เหรียญทอง 2 กิจกรรม เหรียญเงิน 2 กิจกรรมเหรียญทองแดง 1 กิจกรรมและเกียรติบัตรเขาร่วมกิจกรรม 3 รายการ
สำหรับกิจกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคที่ จังหวัดพัทลุง คือ กิจกรรม Spelling Bee ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่เด็กชายศุภกิตติ์ ศยามล และกิจกรรม Impromptu Speech ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่เด็กชายจัสติน ยุมาดีน
รูปรวมทุกคน

 

ขอแสดงความยินดี

         จากการเป็นตัวแทนของ สพป.ชพ.2 ไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63  ที่จังหวัดพัทลุง  ระหว่างวันที่  20- 23  พฤศจิกายน  2556    ปรากฏว่านักเรียนของเราได้รับรางวัล  ดังนี้

เด็กชายจัสติน  ยุมาดีน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง (อันดับ 8  จาก 30  เขตพื้นที่ฯ)

เด็กชายศุภกิตติ์  ศยามล  ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  (อันดับ 5  จาก 30  เขตพื้นที่ฯ)

ในกิจกรรม  Spelling  Bee  ป. 4-6