Home » วิชาการ

 • การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค

  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค

  โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ส่งนักเรียนจำนวน 17 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 กิจกรรม รองชนะเลิศ 2 […]

   
 • การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( ประถมศึกษาชุมพรเขต2 )

  การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( ประถมศึกษาชุมพรเขต2 )

         ขอแสดงความชื่มชมกับนักเรียนโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ทุกคน ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยผู้ชนะการแข่งขันในระดับเครือข่าย จำนวน 23 คนจะได้ไปเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ชพ.2 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555 ทั้งนี้นักเรียนของโรงเรียนส่วนหนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่ ในประเภทภาษาต่างประเทศ ได้แต่ ด.ช. […]

   
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ด้วยจังหวัดชุมพรได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน : หลักสูตรอบรมอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 100 ชั่วโมง ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนใน สพป.ชพ.1 และ สพป.ชพ.2 แยกจัดเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ของผู้บริหารและครู ในส่วนของ สพป.ชพ.2 มี […]

   
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี ถือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาิติ ปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2555 มีหลายกิจกรรมเช่น การตอบปัญหาภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ การท่องอาขยาน – คำคล้องจอง การวาดภาพระบายสี การอธิบายภาพ และการแสดงละครตอน กำเนิดสุนทรภู่ […]

   
 • ร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนศรียาภัย

  ร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนศรียาภัย

  คณะครูโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555 ในโอกาสที่ องค์การพิพิธภัณท์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช. ) ได้จัดคาราวานวิทยาศาสตร์มายังภาคใต้ เพื่อกระจายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสให้เด็กในส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น เด็กๆได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน

   
 • วันบุญสิทธิ์วิชาการ

  วันบุญสิทธิ์วิชาการ

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นวันการศึกษาเอกชน โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ก็ได้ถือเอาวันสำคัญนี้ เป็นวันบุญสิทธิ์วิชาการด้วย แต่เนื่องจากปีนี้ทางการศึกษาเอกชนจังหวัดชุมพรต้องไปจัดกิจกรรมเทิดพระเกรียติ ที่โรงเรียนนิรมลชุมพรจึงได้เลื่อนวันบุญสิทธิ์วิชาการเป็นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยมีการประมวลทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายมาไว้ให้นักเรียกได้เข้าร่วมอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย  

   
 • ครูดี:เด็กดี

  ครูดี:เด็กดี

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูดีและ เด็กดีประจำปีการศึกษา 2554 ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้   เกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา – ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นางจุฑารัตน์ บุญสิทธิ์ – ประเภทครูผู้สอน นางสาวจิราธิพัฒน์ อ่อนสง นางสาวศรุตา ชูขาว   […]